Senaste årsmöteprotokoll

Protokoll från årsmöten som pdf:

Årsmötesprotokoll för åren 2015-2016: Arsmotesprotokoll FoB 2017

Verksamhetsberättelse 2015-2016: Verksamhetsberattelse FoB 2015_16

Årsmötesprotokoll för åren 2013-2014: Arsmotesprotokoll FoB 2015

Verksamhetsberättelse 2013-2014: Verksamhetsberattelse FoB 2013_14

Årsmötesprotokoll FoB 2013

Årsmötesprotokoll FoB 2012

——————–

Protokoll från årsmöte 2011

Närvarande: Mette Waldrop, Eva Cedergren, Monica Månsson, Annica Jensen, Barbro Cagner
Onsdag 7 december, 2011 kl. 19.00, Hindås Idrottshall
Ärenden:

1.    Mötet öppnades
Ordförande hälsar välkommen och går igenom dagens agenda

2.    Godkännande av dagordning och kallelse till möte
Dagordning och kallelse godkändes.

3.    Val av ordförande och sekreterare till mötet
Mette Waldrop Ordförande
Barbro Cagner, sekreterare

4.    Val av justerare
Eva Cedergren
Annica Jensen
Monica Månsson

5.    Godkännande av verksamhet och revisionsberättelser för 2010
Berättelserna lästes upp och mötet godkände dem.

6.    Ansvarsfrihet för 2010 års styrelse
Beviljades

7.    Val av styrelse
Ordförande – 1 år Vakant,
Kassör omvaldes Mette Waldrop – 1 år
Ledamot omvaldes Anette Alfredsson – 2 år (1 år kvar)
Ledamot omvaldes Petra Granlund – 2 år (1 år kvar)
Sekreterare omvaldes Barbro Cagner – 1 år
Suppleant omvaldes Annica Jensen – 2 år(1 år kvar)
Suppleant Lotta Johansson – 2 år (1 år kvar)
Revisorer omvaldes Eva Johansson och Eva-Lotta Johansson
Valberedningen omvaldes Anita Engström

8.    Vem tecknar föreningen
Föreningen tecknas av kassören och ordföranden var för sig.
9.    Medlemsavgift för 2012
Förblir oförändrat 150:- för passiva medlemmar
höjs till 500:- för aktiva medlemmar

10.    Ekonomisk rapport
Ekonomin är under kontroll, men vi behöver öka medlemsavgiften då inkomsten från kaffeförsäljningen på julmarknaden uteblev
Utskick med inbetalningskort gick ut med kallelsen till detta möte varför vi förväntar oss ytterligare tillskott i kassan

Övriga frågor

11.    En ny ordförande ska väljas på årsmötet 2012
Frågan ska lämnas till valberedningen
Eva Cedergrens kan tillfrågas

12.    Göteborgs stad upphör med sin verksamhet på Tyringe
I februari 2012 tror Mette vi har kunskap om Form och Bild måste flytta ut.

13.    Årsmöte 2012
Bör hållas i månadsskiftet mars april 2012. Mette Waldrop förbereder och kallar till mötet

14.    Vuxenskolan
Mette informerar Vuxenskolan Göteborgs stads beslut, och för en dialog om hur verksamheten ev. skulle kunna drivas vidare. Finns det ersättningslokaler?

15.    Söka VGR bidrag
Monica Månsson kontrollerar och återkopplar till Mette

Ordförande för mötet:                 Sekreterare:

…………………………….          ……………………………….
Mette Waldrop                                 Barbro Cagner

Justerare:

……………………………..
Eva Cedergren

……………………………..
Monica Månsson    Justerare:

……………………………
Annica Jensen